2023, Tryb podstawowy, postępowanie znak I.271.1.1.2023 pn. „Budowa dźwigu dla niepełnosprawnych” w ramach zadania „Dostosowanie budynku Krasnobrodzkiego Domu Kultury na potrzeby osób z niepełnosprawnościami”

Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Krasnobrodzki Dom Kultury zwany dalej „Zamawiającym”
ul. 3 Maja 26, 22-440 Krasnobród, woj. lubelskie,
NIP 922 277 09 67. REGON 060085432,
Tel. +48 (84) 660 71 17,
Adres poczty elektronicznej: kontakt@kultura.krasnobrod.pl, zamowienia@krasnobrod.pl
Strona internetowa Zamawiającego [URL]: www.kultura.krasnobrod.pl

Tryb udzielenia zamówienia:
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy, a następnie Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp). Zamawiający nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji (art. 275 pkt 2 ustawy Pzp).

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-40f235cf-52d9-11ee-9aa3-96d3b4440790

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-zamówienia przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”

PEŁNA DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA- POBIERZ

Możesz również polubić…

Skip to content