Deklaracja dostępności

Krasnobrodzki Dom Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.kultura.krasnobrod.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-03-11. Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-12-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zawiera jednak pewne niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej.
– Brak audiodeskrypcji
– Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i słabosłyszących

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariola Czapla, kontakt@kultura.krasnobrod.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 84 6607171. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać: dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Budynek Krasnobrodzkiego Domu Kultury, ul. 3 Maja 26, 22-440 Krasnobród.
Do budynku prowadzą dwa wejścia. Główne – od ulicy 3 Maja 26 znajduje się na piętrze, nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych (prowadzą do niego schody), drugie wejście – od ulicy Mickiewicza jest na parterze, ale aby można było dostać się do pomieszczeń użytkowych KDK trzeba pokonać schody wewnątrz budynku, które nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Budynek nie ma windy.
Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem nie ma wyznaczonej strefy parkingowej dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie ma tłumacza polskiego języka migowego (PJM) na miejscu ani online. Krasnobrodzki Dom Kultury nie posiada aplikacji mobilnych.

Skip to content