Historia Domu Kultury

            Uroczyste otwarcie Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnobrodzie odbyło 16 grudnia 1974 roku. Oto, co o tym wydarzeniu zapisano w kronice GOK:

„W dniu 16 grudnia 1974 roku Gminny Ośrodek Kultury rozpoczął swoją działalność w nowej siedzibie. W tym dniu odbyło się podsumowanie konkursu „JABŁOŃSCY ZAPRASZAJĄ MATYSIAKÓW” ogłoszonego przez redakcję „Zielonego Sztandaru”. W konkursie tym Krasnobród zajął I miejsce. W podsumowaniu konkursu udział wzięły: miejscowe władze polityczne i administracyjne oraz aktyw społeczny, przedstawiciele władz powiatowych z Zamościa, przedstawiciele władz wojewódzkich z Lublina, redaktorzy „Zielonego Sztandaru” oraz przedstawiciele miejscowości biorących udział w konkursie. Na zakończenie podsumowania dla mieszkańców wystąpił „Wesoły Autobus”. Występy zespołu został przyjęty przez publiczność z dużym aplauzem”.

Zanim powstał obecny dom kultury, życie kulturalne w Krasnobrodzie rozwijało się na bazie nieistniejącej już remizy strażackiej. Tam wyświetlano filmy, organizowano koncerty, zabawy i uroczystości państwowe. Warunki lokalowe były jednak niewystarczające na prowadzenie stałych form działalności kulturalnej, stąd też z inicjatywy władz gminy i strażaków postanowiono w czynie społecznym wybudować dom kultury. Kamień węgielny wmurowano w 1966r. Do chwili zakończenia budowy, tj. do 1974r. działalność kulturalna polegała na organizacji imprez i uroczystości doraźnych oraz na niesieniu pomocy klubom „Ruchu” i „Rolnika” na terenie gminy. W 1974r. zaczęto częściowo wyposażać budynek GOK. W chwili oddania budynku do użytku wyposażenie było jednak znikome. W dosyć trudnych warunkach rozpoczynano działalność kulturalną. Dopiero poszukiwanie sponsorów pomogło zdobyć pieniądze na sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności w kołach zainteresowań. Bank Spółdzielczy zakupił wzmacniacze i sprzęt muzyczny. W ramach umowy z „Ruchem” na udostępnienie pomieszczeń dla „Klubu Ruchu” zakupiono niezbędny sprzęt na wyposażenie klubu, tj.: telewizor, szafę grającą, gry planszowe. Już wówczas młodzież mogła spędzać wolny czas w klubie. Przedsiębiorstwo zajmujące się rozpowszechnianiem filmów zakupiło ekran kinowy, fotele (drewniane) na salę kinowo-widowiskową i wyposażenie projektorowni. Dopiero po dwóch latach zostały zakupione fotele tapicerowane. I tak małymi kroczkami rozwijał się dom kultury i działalność kulturalna w Krasnobrodzie.

W początkach działalności domu kultury koncertowało tu wiele zespołów, w tym zagranicznych, np. z Czechosłowacji, Bułgarii. Wystawiano też sztuki teatralne. m. in. w wykonaniu Studenckiego Teatru UMCS „Provisorium” z Lublina, Teatru J. Osterwy z Lublina, Teatru „Ochoty” z Warszawy. GOK odwiedzali też sławni artyści, m.in. Marek Grechuta, Bernard Ładysz, Jan Machulski.

W pierwszych latach działalności przy GOK-u działały następujące zespoły: Zespół Śpiewaczy Koła Gospodyń Wiejskich w Krasnobrodzie pod kierunkiem Feliksy Lewandowskiej, zespoły KGW z innych miejscowości, dziecięcy zespół wokalno-taneczny oraz młodzieżowy zespół wokalno-instrumentalny „Roztoczanie”. Prowadzone były również inne formy działalności.

W ciągu minionych 40 lat Dom Kultury w Krasnobrodzie przechodził różne koleje losu. Formy działalności były zróżnicowane, funkcjonowało kino, działały tutaj różne zespoły i koła zainteresowań. Pracowało tu wielu instruktorów i pracowników obsługi. Zmieniali się też dyrektorzy i nazwa instytucji.

            Od 1974 do końca 1991r. dom kultury nosił nazwę Gminnego Ośrodka Kultury. W tym okresie dyrektorami GOK byli: Sabina Zdanek, Stanisław Kłyż, Andrzej Gontarz, Stanisław Greszta i Józef Kłyż.

            Od 1 stycznia 1992r. GOK został połączony z Biblioteką Publiczną w Krasnobrodzie i utworzono Centrum Upowszechniania Kultury w Krasnobrodzie, które funkcjonowało do 31.08.1999r. W tym okresie funkcje dyrektorów sprawowali kolejno: Janusz Oś, Jan Pałyga i Julian Derkacz.

            Od 01.09.1999r. Centrum Upowszechniania Kultury weszło w skład utworzonego wcześniej (01.04.1999r.) Centrum Oświaty Kultury i Sportu, z siedzibą w budynku domu kultury, które połączyło następujące instytucje: Miejsko-Gminny Zespół Administracyjny Szkół, Ośrodek Sportu i Rekreacji i Centrum Upowszechniania Kultury, w którego skład wchodziła również biblioteka. Siedzibą nowo utworzonej instytucji był budynek domu kultury. Dyrektorami COKiS byli kolejno Wojciech Żukowski i Andrzej Czapla.

            Z dniem 31 grudnia 2001r. z działalności COKiS wyłączono działalność oświatową, tak więc od 1 stycznia 2002r. działalnością kulturalną na terenie miasta i gminy Krasnobród zajmowało się Centrum Kultury i Sportu, kierowane przez dyrektora Andrzeja Czaplę. Od 1 września 2002r. dyrektorem CKiS była Mariola Czapla. Instytucja ta oprócz działalności domu kultury prowadziła też bibliotekę i zajmowała się obsługą stadionu sportowego, a w okresie letnim również zalewu.

Rok później ze struktury CKiS wyłączono działalność biblioteki, która od 1 stycznia 2003 roku zaczęła ponownie działalność jako samodzielna instytucja.

            Wraz z końcem 2005 roku Centrum Kultury i Sportu w Krasnobrodzie zakończyło swoją działalność, a jego miejsce zajęła utworzona od 1 stycznia 2006 roku instytucja kultury pod nazwą Krasnobrodzki Dom Kultury, która funkcjonuje do chwili obecnej. Od początku jej działalności do chwili obecnej jej dyrektorem jest Mariola Czapla.

Oprócz powyższych zmian warto wspomnieć również, że przemianom ulegała również siedziba domu kultury, tj. budynek oddany do użytku w 1974r. Ważniejsze prace modernizacyjne to: przebudowa dachu – stropodach wymieniono na dach dwuspadowy kryty blachą, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie budynku i wykonanie elewacji, wymiana instalacji elektrycznej, wymiana instalacji centralnego ogrzewania z węglowego na gazowe, remonty sal, holu oraz zaplecza sanitarnego, dobudowanie klatki schodowej łączącej pomieszczenia w podpiwniczeniu budynku z górną jego częścią, kompleksowy remont sali widowiskowej wraz z wymianą foteli.

Skip to content