UTWORZENIE I DZIAŁALNOŚĆ WIELOPOKOLENIOWEJ ORKIESTRY DĘTEJ W KRASNOBRODZIE – ZAKUP INSTRUMENTÓW, NAUKA GRY ORAZ ORGANIZACJA KONCERTU ORKIESTRY PODCZAS PRZEGLĄDU ORKIESTR DĘTYCH”

9 wrześniu 2010 r. w Lublinie została podpisana umowa pomiędzy Krasnobrodzkim Domem Kultury a Samorządem Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Utworzenie i działalność wielopokoleniowej Orkiestry Dętej w Krasnobrodzie – zakup instrumentów, nauka gry oraz organizacja koncertu orkiestry podczas Przeglądu Orkiestr Dętych” realizowanego w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 dla małych projektów. Jego wartość wyniosła 45.532,50 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 25.000 zł.

Głównym celem projektu było utworzenie Wielopokoleniowej Orkiestry Dętej w Krasnobrodzie. Cel ten był realizowany poprzez zasilenie istniejącej, niewielkiej liczebnie orkiestry składającej się z osób dorosłych nowymi członkami, głównie dziećmi i młodzieżą, oraz chętnymi osobami dorosłymi – zarówno z terenu miasta i gminy Krasnobród jak i z miejscowości sąsiadujących z naszą gminą. Ważnym elementem przy realizacji projektu były instrumenty. Kilka miał na swoim wyposażeniu Krasnobrodzki Dom Kultury i korzystali z nich członkowie orkiestry dętej, inni grali na własnych. Aby nowi członkowie orkiestry mieli na czym grać, a ci którzy tego nie potrafią, na czym się uczyć w ramach projektu zaplanowano zakup 10 nowych instrumentów takich jak: flet, klarnet, saksofon altowy, saksofon tenorowy, saxhorn tenorowy, trąbka, puzon, blachy marszowe – po 1 szt., oraz werble marszowe – 2 szt.

Projekt obejmował także zaangażowanie instruktora, który prowadził naukę gry na instrumentach, a jednocześnie pełnił funkcję kapelmistrza.

Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu w Krasnobrodzkim Domu Kultury. Podsumowaniem realizacji projektu był koncert Wielopokoleniowej Orkiestry Dętej w lipcu 2011 roku na organizowanym od 20 lat Przeglądzie Orkiestr Dętych. Koncert odbył się na profesjonalnej scenie plenerowej, której wynajęcie zostało sfinansowane w ramach projektu.

Projekt realizowany był poprzez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”, w partnerstwie z Urzędem Miejskim w Krasnobrodzie oraz ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Naukowym „Do źródeł” oraz przy wsparciu wolontariuszy, których zadaniem było opracowanie i skład komputerowy plakatów, ulotek i innych materiałów promocyjnych związanych z realizacją projektu, prowadzenie kroniki orkiestry i zajmowanie się oprawą plastyczną koncertu orkiestry, a także pomoc w organizacji Przeglądu Orkiestr Dętych.

W związku z ograniczoną ilością godzin nauczania gry na instrumentach dętych ujętych w harmonogramie pracy zatrudnionego instruktora, w zajęciach z dziećmi i młodzieżą wspierał go także wolontariusz.

Realizacja projektu „Utworzenie i działalność wielopokoleniowej Orkiestry Dętej w Krasnobrodzie” maiła na celu zaspakajanie potrzeb kulturalnych i społecznych, zarówno członków orkiestry jak odbiorców tej oferty kulturalnej. Przyczyniło się do zachowania i kontynuowania tradycji związanych z orkiestrą. Działalność orkiestry, a szczególnie jej koncerty były dobrą formą promocji i przyczyniły się do wzrostu atrakcyjności turystycznej Roztocza.

Realizowany projekt był zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju, celem generalnym – wsparcie rozwoju marki „Roztocze”, przedsięwzięciem II – Nowy wizerunek Roztocza, celem ogólnym II – Rozwój zasobów ludzkich oraz infrastruktury społeczno-kulturalnej, celami operacyjnymi: 4 -Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej, 6 – Aktywizacja społeczności obszaru LGD, 7 – Wzmocnienie kapitału społecznego. Projekt trwał do września 2011 roku.

Możesz również polubić…

Skip to content